HISTORIA

ORKIESTRA DĘTA KWK „Mysłowice”

Tradycje uprawiania muzyki wśród mysłowickich górników sięgają drugiej połowy XIX stulecia. W czasie wolnym od pracy grający na różnych instrumentach górnicy tworzyli doraźnie kapele i orkiestry. Przygrywały one na festynach i weselach, zaś niezbędne okazywały się w czasie uroczystości z okazji „Barbórki”.

Kronikarz z lat 70-tych XIX wieku wspomina, że 4 grudnia górnicy z kopalń rejonu mysłowickiego z ubranymi w mundury górnicze i wyposażonymi w szpady sztygarami na czele, zbierali się w Mysłowicach, by w uroczystym szyku marszowym ze sztandarem i orkiestrą udać się na mszę świętą do kościoła Najświętszej Marii Panny.
 
Mający talenty muzyczne górnicy z kilku kopalń tworzyli zwykle jedną kapelę, którą utrzymywano dzięki wsparciu ze strony załóg kopalnianych. Należy podkreślić, że wśród braci muzyka a także gra na instrumentach cieszyła się dużą popularnością. Stąd chętnych do gry w zespołach muzycznych było bardzo dużo. Zwykle młodzi synowie górników-muzyków ukradkiem sięgali po ojcowskie instrumenty i dmuchając w nie uczyli się grać. Muzycy tego okresu byli najczęściej samoukami. Często doskonalili swoje umiejętności w czasie odbywania służby wojskowej, grając w orkiestrach wojskowych. Przynależność do kopalnianych orkiestr dętych dawała dodatkowe korzyści. Stwarzała ona możliwość uzyskania pracy w kopalni, która zapewniała stabilizację zawodową.
 
Szczególnie trudne ze względu na panujące bezrobocie były lata po zakończeniu I wojny światowej. Na okres ten przypadły przetargi związane z przynależnością Górnego Śląska, zakończone trzema zbrojnymi powstaniami.

W takich warunkach doszło 1 maja 1920 roku do założenia orkiestry dętej pod nazwą „Lira”, rekrutującej się przede wszystkim z górników kopalni „Mysłowice”. Powstała ona z inicjatywy pasjonata muzyki dętej – Antoniego Dawida, który dla swojego przedsięwzięcia zdołał pozyskać kilkunastu miłośników muzyki.
 
W pierwszych latach istnienia orkiestra dęta liczyła 16 osób. Próby orkiestr odbywały się w mieszkaniu członka zespołu Jana Rzepusa, by następnie korzystać z pomieszczeń piwnicznych udostępnionych przez mistrza malarskiego Helera przy ulicy Bytomskiej.
 
Swój pierwszy publiczny występ orkiestra dała jesienią 1920 roku, gdy pod batutą Antoniego Dawida grała w Ogrodzie Zamkowym na święcie mysłowickiego Bractwa Kurkowego. Mimo iż powszechnie nazywana kopalnianą, w pierwszych latach utrzymywała się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i poświęceniu członków orkiestry czynnych i wspierających. Z własnych środków zakupywali oni instrumenty oraz sami przepisywali nuty. Dochody ze składek członkowskich przeznaczono na naprawę instrumentów. Z roku na rok orkiestra kopalni „Mysłowice” stawała się coraz bardziej znana i cieszyła się dużą popularnością w Mysłowicach oraz poza obrębem miasta. Orkiestra prezentowała się nie tylko na uroczystościach „Barbórkowych”, ale także w pochodach i manifestacjach z okazji świąt narodowych. Uczestniczyła też w procesjach Kościoła Parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz grała w czasie uroczystych mszy świętych, odprawianych z okazji różnych świąt kościelnych.
 
Orkiestra krzepła i stabilizowała się pod względem liczebnym, repertuaru muzycznego i wykonawstwa. Wyraźny rozwój orkiestry rozpoczął się po 1925 roku – szczególnie zaś gdy górnictwo węglowe dotknął głęboki kryzys gospodarczy lat 1929-1935. Zamykanie kopalń lub ograniczenie zatrudnienia dotykało również górników-muzyków. Sprawiło to, że przy poparciu kapelmistrza przyjmowano ich na Kopalnię „Mysłowice”.
 
Na krótko przed wybuchem II wojny światowej nastąpił dalszy rozwój organizacyjny orkiestry. Ukoronowaniem tego procesu było utworzenie pod kierownictwem dyrektora kopalni „Mysłowice”, inż. Józefa Kmietowicza komitetu orkiestry, który sprawował nad nią patronat i szeroką opiekę.
 
We wrześniu 1939 roku wraz z przejęciem władzy w Mysłowicach przez administrację hitlerowską zmieniło się także kierownictwo kopalni. już po kilku dniach wznowiła swoją działalność kopalniana orkiestra dęta. Skompletowanie składu orkiestry i kapelmistrza nie sprawiło większych trudności. Prawie wszyscy przedwojenni muzycy nadal pracowali na kopalni „Mysłowice” oraz postanowili kontynuować grę w kopalnianej orkiestrze dętej, która przyjęła nazwę „Bergwerkskapelle”. na skutek rozwiązania orkiestr pocztowców i kolejarzy najlepsi z nich muzycy zasilali orkiestrę kopalnianą.
 
Wkroczenie Armii Czerwonej do Mysłowic 28 stycznia 1945 roku zakończyło okupację hitlerowską. Już trzy dni później przystąpiono w utrzymującej ciągłość ruchu Kopalni „Mysłowice” do reaktywowania kopalnianej orkiestry dętej. Przemożny udział w pracach organizacyjnych miał przedwojenny kapelmistrz Wawrzyn Grzeszczu, który ponownie przejął kierownictwo nad orkiestrą. Prowadząc ją do połowy 1946 roku przeprowadził niezbędne przedsięwzięcia organizacyjne i przygotował członków orkiestry do gry w nowych warunkach. Do ćwiczeń i prób przystąpili muzycy grający w orkiestrze w czasie II wojny światowej.
 
Od 1946 roku postępowała stabilizacja kopalnianej orkiestry. Zarówno pod względem składu osobowego w poszczególnych grupach instrumentów muzycznych jak i prezentowanych utworów. W maju 1946 roku batutę przejął kapelmistrz Franciszek Szczok. Obok normalnych imprez o charakterze uroczystym i rozrywkowym, zaczęto wykorzystywać orkiestrę w czasie imprez o charakterze politycznym jak referendum Ludowe w 1946 roku, pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego, pochody pierwszomajowe, Święta Ludowego 22 lipca itp. Obsługa ich stała się żelaznym punktem harmonogramu orkiestry również w następnych dziesięcioleciach. Od 1947 roku wydatnie poprawiły się warunki dla górników grających w orkiestrze kopalnianej. Prowadziło to do większego zaangażowania członków orkiestry i artystycznego. Orkiestrze przydzielono lokal w Domu Noclegowym przy ulicy Stawowej.
 
W 1948 roku pieczę nad orkiestrą znajdującą się na wznoszącej fali kopalnianą orkiestrą dętą objął – i przez 12 lat sprawował – kapelmistrz Aleksander Prodan. Orkiestra przyjęła nazwę – Zakładowa Orkiestra Dęta.
 
Podobnie jak we wszystkich dziedzinach życia codziennego okresu stalinowskiego, wprowadzono również pewne rygory wobec orkiestry i jej muzyków. Członkom orkiestry kopalnianej zakazano występowania w galowych mundurach górniczych podczas uroczystości w kościołach lub w czasie świąt kościelnych poza kościołem. Stąd nawet w dniach tradycyjnych uroczystości jak Dzień Górnika – dawna „Barbórka” – czy pogrzebów zmarłych górników, członkom orkiestry nie wolno było wchodzić do kościoła mundurach. Wprawdzie po odwilży październikowej 1956 r. nastąpiło pewne rozluźnienie narzuconych rygorów, jednakże wspomniany zakaz praktycznie utrzymał się aż do 1989 r. Przekroczenie tego zakazu groziło ostrymi i bezwzględnymi sankcjami.
Przejęcia funkcji kapelmistrza przez przybyłego z Warszawy Aleksandra Prodana (urodzony 5 października 1896 r.) rozpoczęło nowy jakościowo, niezwykle owocny i barwny rozdział w historii kopalnianej orkiestry dętej.
Aleksander Prodan był nie tylko bardzo dobrym muzykiem, ale także aranżerem i kompozytorem. Swoje wysokie umiejętności zdobył i udoskonalił w okresie międzywojennym jako kapelmistrz wojskowej orkiestry dętej. Przygotowanie muzyczne i zdolności organizatorskie Aleksandra Prodana sprawiły, że ruch muzyczny na kopalni przeżywał okres szybkiego rozkwitu. Obok orkiestry dętej założono także orkiestrę symfoniczną. Do orkiestry dętej zgłaszało się wielu dobrych muzyków, w tym także z orkiestry symfonicznej, którzy po podjęciu gry na drugim instrumencie występowali z powodzeniem w orkiestrze dętej.
 
Pod kierownictwem i batutą Aleksandra Prodana kopalniana orkiestra osiągnęła bardzo wysoki poziom artystyczny co niosło za sobą wiele sukcesów. Systematycznie podnosił się poziom wykonawczy a także aspiracje artystyczne zespołu. Prócz tradycyjnych juz uroczystości, festynów i pogrzebów – zespół został zaproszony do polskiego Radia. Po raz pierwszy orkiestra wystąpiła przed mikrofonami katowickiej rozgłośni radiowej, gdzie nagrała kilka utworów w tym marsza, którego kompozytorem był Aleksander Prodan. Utwór ten oceniono bardzo wysoko. Orkiestra sprawdzała swój poziom w ostrej rywalizacji, uczestnicząc w corocznych przeglądach orkiestr górniczych.
 
Stworzonego układu organizacyjnego i poziomu artystycznego orkiestry nie zdołali w latach 1960-1983 utrzymać następni kapelmistrze Józef Grzega, Witold Zalewski czy Franciszek Danisz. Rozwiązała się orkiestra symfoniczna. Orkiestra dęta nadal występowała na różnych uroczystościach i imprezach. W latach 70-tych częste były występy orkiestry w kopalnianych ośrodkach wczasowych. Jednym z najbardziej atrakcyjnych był wyjazd do Szczecina oraz występ podczas uroczystości chrztu statku pod nazwą „Kopalnia Mysłowice”.
 
W 1983 roku funkcję kapelmistrza powierzono mgr. Józefowi Klimasowi, legitymującemu się dyplomem akademickim z dziedziny muzyki a zarazem pedagogowi Państwowej Szkoły muzycznej im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie. Nowy kapelmistrz staną przed ogromem niezwykle trudnych problemów związanych z odbudową orkiestry i przywróceniem jej dawnego blasku. Duży nacisk położył na poprawę warsztatu muzycznego. Znalazło to wyraz już w czasie obchodów jubileuszu 65-lecia orkiestry w 1985 roku. Bowiem z tej okazji odbył się uroczysty koncert, który był dowodem postępującej odbudowy. Kopalniana orkiestra dęta wystąpiła wspólnie z orkiestrą i solistami Szkoły Muzycznej im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie pod batutą prof. Józefa Klyty.
 
Stały postęp artystyczny pozwolił na uczestnictwo kopalnianej orkiestry dętej w koncertach orkiestr dętych na Stadionie Śląskim i stadionie AKS Chorzów, na wspólne występy z orkiestrą KWK „Wesoła” i chórami z terenu miasta Mysłowic, a także na prezentację osiągnięć na odbywających się okresowo przeglądach górniczych orkiestr dętych. Orkiestra brała udział w rewii orkiestr dętych o „Łaziskie Liście”, zajmując w niej drugie miejsce. W 1994 roku zespół wystąpił w przygotowanym w Mysłowicach, znanym i popularnym, regionalnym programie telewizyjnym „Sobota w Bytkowie”. Swój repertuar i poziom wykonawstwa kopalniana orkiestra zaprezentowała na taśmie magnetofonowej, nagranej w Rozgłośni Radia w Katowicach w roku jubileuszowym 1995.
Działalność Orkiestry Dętej Kopalni „Mysłowice” nie ograniczała się tylko do przemarszów, koncertów i uczestnictwa w przeglądach orkiestr. Udział w niej to przede wszystkim systematyczna i żmudna praca indywidualna oraz udział w dwóch 3-godzinnych próbach w każdym tygodniu. Bez roboczego wkładu członków orkiestry oraz harmonijnego i pełnego zaangażowania kapelmistrza Józefa Klimasa trudno byłoby rozwinąć działalność orkiestry i osiągnąć prezentowany obecnie wysoki poziom gry.
 
Orkiestra Dęta Kopalni „Mysłowice” ze względu na swoją niezwykle wszechstronną i różnorodną aktywność cieszyła się ogromną popularnością i uznaniem zarówno wśród górników Kopalni jak również całego społeczeństwa miasta Mysłowic.

Dyrygenci Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”

Antoni Dawid
1920-1928

Piotr Urbańczyk
1928-1929

Antoni Ksiądz
1929-1929

Józef Habura
1929-1932

Robert Balicki
1932-1933

Walter Kahlert
1933-1938

Wawrzyn Grzeszczuk
1938-1939

Walter Kahlert
1939-1945

Wawrzyn Grzeszczuk
1945-1946

Franciszek Szczok
1946-1948

Aleksander Progdan
1948-1960

Józef Grzega
1960-1976

Witold Zalewski
1976-1982

Józef Klimas
1983-2009

ORKIESTRA DĘTA KWK „Wesoła”

Dyrygenci Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego „Wesoła”

Teodor Zając
1945-1946

Wojciech Nowok
1946-1947

Franciszek Szczok
1947-1961

Maksymilian Drynda
1961-1963

Emil Czyż
1963-1966

Jan Grzybek
1966-2005

Mirosław Kaszuba
2005-obecnie

Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, z czym kojarzy mu się górnictwo, to na pewno wymieniłby: wieże szybów, galowe mundury górnicze no i oczywiście orkiestrę dętą – nieodłączny element każdej uroczystości. Orkiestra towarzyszy górnikom w każdych chwilach ich życia – tych wesołych i tych bardzo trudnych.

Rodowód orkiestry dętej Kopalni „Wesoła” sięga roku 1945. W skąpych zapiskach o powstaniu orkiestry zanotowano, że pierwszy raz wystąpiła ona publicznie 1 – maja 1945 roku na festynach, które odbyły się w Wesołej i Kosztowach.

W latach 1945 – 1946 dyrygentem orkiestry był Teodor Zając. W latach 1946 – 1947 – Wojciech Nowok, a od 1947 roku dyrygentem został Franciszek Szczok.

W roku 1956 orkiestra pierwszy raz nagrała audycje w Polskim Radiu w Katowicach. Audycję przygotował redaktor Stanisław Jarecki. Było to wielkie przeżycie dla każdego muzyka. Orkiestra wykonała:

   1. Polonez uroczysty – Wacława Karasia
   2. Marsz „Huragan”
   3. Polkę na dwa klarnety
   4. Oberek – „Zabawa w strażaków”
W roku 1958 orkiestra wzbogaciła swój zasób instrumentów – kopalnia zakupiła komplet instrumentów marki „Lignantone” w Czechosłowacji.
 
Od roku 1961 orkiestrę przejmuje Maksymilian Drynda. Nowy dyrygent powiększa skład orkiestry przez wprowadzenie doboszów, fanfarzystów i saksofonistów. Po odejściu tegoż dyrygenta, orkiestrę przejmuje w 1963 roku Emil Czyż, który w marcu 1966 z prowadzenia orkiestry zrezygnował. Jego następcą zostaje Jan Grzybek.
 
Pierwszym występem pod batutą nowego dyrygenta była uroczystość 1 maja. Skład zespołu z 1966 roku prezentował się następująco:
 
Klarnety
   – Stanisław Dera, Jerzy Głyk, Jerzy Kozik, Oskar Śmigiel, Paweł Czypionka, Henryk Libal, Serafin Krzyżaniak

Kornety, trąbki

   – Andrzej Mrukwa, Loepold Solecki, Karol Libial, Paweł Kaszyca, Stanisław Grzybek, Franciszek Długajczyk

Tenory

   – Wilhelm Długajczyk, Paweł Ryszka, Jan Długajczyk, Władysław Klimczok, Antoni Danecki

Barytony

   – Henryk Czornik, Jerzy Piątek

Waltornie

   – Wiktor Stęchły, Zdzisław Grun, Roman Miś, Bronisław Buczak

Puzony

   – Alojzy Psota, Paweł Biełka, Leon Kontny

Basy

   – Józef Czornik, Alojzy Palka, Augustyn Wojciech

Perkusja

   – Alojzy Dera, Józef Porczyk, Bernard Białoń, Jerzy Białoń

Lira

   – Arnold Kołaczek

Dzień 3 lutego 1970 r. zapisał się trwale w życiu orkiestry. W tym dniu Orkiestra po dłuższej przerwie nagrała kolejną audycję w Polskim Radiu Katowice, która ukazała się na antenie 17 lutego 1970 roku. Orkiestra wykonała między innymi:

   1. Marsz „Moskwa” w opracowaniu Mikołaja Stanisławkiego
   2. Wiązankę żołnierskich pieśni radzieckich w opracowaniu Mikołaja Stanisławskiego
   3. Mazur Karola Namysłowskiego
   4. Polkę humorystyczną Augustyna Wiśniewskiego
   5. Mazur „Wesoła dziś” Franciszka Bielskiego

24 maja 1974 roku orkiestra wzięła udział w II Śląskim Festiwalu Orkiestr Dętych, gdzie zdobyła wyróżnienie.

W latach 1975 – 1988 orkiestra aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym regionu ogrywając okolicznościowe akademie i biorąc udział w konkursach orkiestr dętych, czego przykładem są:

   – 9 maja 1976 – eliminacje do II Festiwalu Orkiestr Dętych w Katowicach
   – 23 maja 1976 – występ w II Festiwale Orkiestr Dętych w Bytomiu
   – 12 maja 1979 – udział w konkursie Górniczych Orkiestr Dętych w Katowicach
   – 11 czerwca 1983 – występ w czasie nagrania przez TVP Katowice filmu o kopalni
   – 22 czerwca 1986 – udział w przesłuchaniu orkiestr KGW
   – 6 września 1987 – udział w przeglądzie orkiestr KGW w Mysłowicach
   – 17 marca 1988 – udział w przeglądzie orkiestr KGW w Chorzowie

17 lutego 1993 roku nagrano audycję w Polskim Radiu Katowice pod redakcją Stanisława Jareckiego. Orkiestra wykonała siedem utworów:

   1. Marsz „Tempo” – V.Vackar
   2. Suita od Tatr do Bałtyku – L. Landowski
   3. Donau – dixie – C.Pforner
   4. Old Missisipi dix – H.Kolditz
   5. Stary Cherleston – J.Szwed
   6. Muzyka jest wokół nas – W. Tuschla
   7. Marsz „Stauben Parade” – H. Kolditz

W dniu 3 marca 1994 roku orkiestra nagrała kolejną audycję w Polskim Radiu Katowice. W jej wykonaniu można było usłyszeć:

   1. Marsz „Szła dzieweczka” – St. Galiczyńskiego
   2. Śnieżny walczyk – H.Kolditz
   3. Wiązanka popularnych tematów – H. Walters
   4. Walc z opery „Sztygar” – C. Zeller
   5. Polka: Moja miła – K. Biłek
   6. Walczyk – K. Biłek
   7. Galop – A. Wiśniewski

W roku 1995 orkiestra wzięła udział w obchodach 50 rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu, które odbyły się w filii Obozu Koncentracyjnego w Wesołej.

W dniu 11 czerwca od Mszy św. w miejscowym kościele orkiestra rozpoczęła obchody swojego jubileuszu 50-lecia, których ukoronowaniem był koncert w Auli ZSG w Wesołej w dniu 18 czerwca.
 
Rok 1996 orkiestra rozpoczęła przygotowaniem do nagrania pierwszej w historii zespołu kasety magnetofonowej. Podczas dwóch sesji nagraniowych w dniach 14 i 21 lutego orkiestra wykonała utwory, które wybrał dyrygent Jan Grzybek przy pomocy redaktora Stanisława Jareckiego.
 

Wedle tradycji górniczej orkiestra każdego roku uczestniczy w obchodach uroczystości barbórkowych rozpoczynających się od przemarszu z cechowni kopalni do miejscowego kościoła, a następnie bierze udział w poczęstunku przygotowanym przez władze kopalni. Ponadto orkiestra bierze czynny udział w wielu smutnych jak i wesołych akcentach życia mieszkańców Górnego Śląska.

W roku 2005 odbył się uroczysty koncert orkiestry z okazji jubileuszu 60-lecia. Po Mszy Świętej w godzinach popołudniowych 8 maja w Auli ZSG muzycy zaprezentowali swe umiejętności wykonując pod dyrekcją Jana Grzybka oraz Mirosława Kaszuby:

   1. Konig Lear – Jean Arimont
   2. Twinkling Flutes – Richard Comello – solo flety: Anna Tomaszewska, Alicja Warcaba
   3. Perły – Henry Kling – solo trąbki: Waldemar Rutkowski, Marek Wojciech
   4. Ballade – Franz Watz – solo waltornie: Czesław Kwoka, Andrzej Sapiński
   5. Java – Toussaint/Tyler – solo saksofony: Jerzy Głyk, Andrzej Wodarz
   6. Posaunistenglanz – Willy Lange – solo: Alojzy Chmielnicki, Leon Kontny, Ludwik Pluta
   7. Drummerman – Randy Back
   8. Varazioni in blue – Jacob de Haan
   9. Dixie charly – Randy Back
   10. Remember nana – Randy Back
   11. Schones tirol – Randy Back
   12. Burgenlan – Randy Back
Skład orkiestry w 2005 roku:
 
Flety
   – Anna Tomaszewska, Alicja Warcaba

Klarnety

   – Jerzy Głyk, Henryk Janota, Tomasz Lensky, Andrzej Wodarz

Saksofony

   – Reinhold Felkel, Franciszek Suślik

Kornety

   – Edmund Michalski, Waldemar Rutkowski, Zygmunt Siwy, Marek Wojciech

Trąbki

   – Dawid Blachowski, Tomasz Kramarczyk, Ignacy Michalski, Krzysztof Ścieżka

Rogi

   – Ryszard Chmieliński, Czesław Kwoka, Andrzej Sapiński

Tenory

   – Paweł Długajczyk, Józef Siwy, Józef Sornek

Barytony

   – Henryk Czornik, Jerzy Szczepanek, Tomasz Woźnica

Puzony

   – Alojzy Chmieliński, Leon Kontny, Ludwik Pluta

Basy

   – Alojzy Lipa, Bronisław Nosek, Augustyn Wojciech

Perkusja

   – Jerzy Białoń, Janusz Urbańczyk

Dyrygenci

   – Jan Grzybek, Mirosław Kaszuba
Był to jednocześnie pożegnalny koncert dyrygenta mgra Jana Grzybka, który w tym roku odchodził na emeryturę w wieku 65 lat wraz z dorobkiem prawie 40-letniego stażu dyrygenckiego ponieważ zasłużenie Orkiestrę Kopalni „Wesoła” prowadził od 1966 roku.
 
W 2005 roku Orkiestrę Zakładową KHW S.A. KWK „Wesoła” objął mgr Mirosław Kaszuba absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, który wcześniej przez 17 lat był dyrygentem orkiestry kopalni „Śląsk” w Rudze Śląskiej.
Wraz ze zmianą kapelmistrza w tym samym roku powstała również Orkiestra Rozrywkowa „Happy Big Band”.
 
24 września 2006 orkiestra uczestniczyła w Festiwalu Orkiestr w Bieruniu.
W tym roku orkiestra wystąpiła również w bardzo popularnym programie TVP1 „Jaka to melodia?”, co odbiło się ogromnym echem w środowisku muzycznym. W następnym roku występ w TVP1 został powtórzony.
 
Rok 2007 zakończył się ogromnym sukcesem orkiestry, ponieważ pierwszy raz muzycy brali udział w Międzynarodowym Konkursie Orkiestr w Słowenii i przywieźli stamtąd 3 miejsce. Również w tym roku Orkiestra Dęta wraz z Orkiestrą Rozrywkową nagrały pierwsze płyty kompaktowe wydane w podwójnym CD.
 
Cały rok 2008 orkiestra przygotowywała się do udziału w Międzynarodowym Konkursie Orkiestr w Sait Vincet we Włoszech. W październiku tego roku muzycy wyjechali na konkurs i uplasowali się na 4 miejscu. Ogromnym przeżyciem dla wszystkich był również koncert podczas Mszy Świętej w Rzymie w intencji Jana Pawła II oraz wzruszający występ pod Monte Cassino.
 
We wrześniu tego roku orkiestra uczestniczyła w Kongresie Górniczym w koncertując podczas imprez muzycznych na Rynku w Krakowie.
 
III miejsce przywiezione z Konkursu Orkiestr w Austrii w maju 2009 roku było potwierdzeniem wysokiego poziomu artystycznego orkiestry.
 
1 lipca 2009 roku doszło do połączenia orkiestr KWK „Mysłowice” z orkiestrą KWK „Wesoła”. Kopalnie o tych samych nazwach zostały połączone już 1 stycznia 2007 roku.
 
W październiku tego samego roku Orkiestra Zakładowa KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” otrzymała „Stříbrné pásmo” na Konkursie Wielkich Orkiestr Dętych w Ostrawie w Republice Czeskiej.
 
Z okazji Barbórki 2009 roku orkiestra wystąpiła ponownie w programie TVP1 „Jaka to melodia?”.